Lanie Kohn

Research Specialist, Klein Lab

emkohn@wisc.edu

(608) 263-6203

4335 Microbial Sciences Building

Lanie Kohn